Koran Sin Po 10 Mei 1924

Achli boeat terangken perkara gelap.

Laporan: Sinpo
Rabu, 10 Mei 2023 | 08:18 WIB
Koran Sin Po 10 Mei 1924, (Monash University/SinPo.id)
Koran Sin Po 10 Mei 1924, (Monash University/SinPo.id)

Bagi pembatja jang soeda banjak baija tjerita Sherlock Holmes, toelisan di bawah nistjaja m^mperingetken itoe detectief jang termashoer dalem ka[1]rangannja Conan Doyle. Tapi ini boekan tjeriia karangan har perkara jang bener Soeda terdjadi di Amerika berhoeboeng dengen satoe expert jang te.kt. n.il pand menerangken perkara[1]perkara gelap, Albert Hines Hamilton.

Kita ambil bagian-bagian jang menarik dari 'oelisannjc Mr. Harry A. Stewart dalem , American Review'* seperti bri[1]koet : Di moesim dir,g卜 1921,dalem kota ketjil Saxonville, Massachusetts sekalian pendoedoek soeda dibikin koeatir oleh pentjoerian-pentjoerian jang terdjadi dengen beroentoen. Roepanja itoe se[1]moea pentjoerian soeda dilakoeken oleh satoe orang jang boleh djadi kenal baek keadahan dalem itoe kampoeng. Antara barang jang ditjoeri ada teritoeng satoe pistol automatisch merk „Savage” ka[1]liber .380 Satoe pembesar politie soeda diserahin pakerdjahan boeat kedjer sam[1]pe dapet itoe bangsat jang sanget koe[1]tang adjar.

Pada satoe malem, jaitoe berselang bebrapa minggoe komoedian, saorang nama McGrath ada berdjalan poelang dari tempat djaga. Itoe waktoe ada gelap goelita dan katjoeali di tempat jang deket lampoe di straat, di sana[1]sini tida keliatan apa-apa. Tatkala McGrath liwatin satoe djalanan ketjil, mendadak dapet soeara orang bergoelet di tempat jang tida djaoe dari ia. Sa[1]blonnja ilang ia poenja kaget, ia dapet liat sinarnja dan soearanja satoe tem[1]bakan. Dengen samar ia dapet liat saorang sempojongan dan djatoh ka tanah, samentara orang jang satoe lagi lari dan membelok di satoe podjok roemah dan mengilang..

McGrath langkahin pager dan lari ka itoe tempat perkalaian. I)i tanah ia katemoeken satoe pembesar politie jang soeda tida bernjawa lagi. Meliat djen[1]dela jang terpentang dan barang tjoe[1]rian jang berarakan, ia lantas mengarti jang itoe politie soeda pergokin sang  aling waktoe hendak berlaloe dari itoe roemah, dan itoe politie soeda ditembak waktoe hendak tangkep pa[1]danja. McGrath tjoema bisa membilang bahoea itoe bangsat ada saorang lelaki, lebih dari ini ia tida bisa oendjoek katrangan tentang itoe pemboenoeh.

Waktoe bergoelet itoe bangsat soeda gigit betis tangannja itoe politie agar terlepas dari tjekelannja. Itoe ba[1]gian jang bekas digigit ada mengasi tanda jang teges dari itoe bangsat poenja gigi-gigi atas dan bawah. Dalem papreksahan majit, satoe achli senapan di itoe tempat dapet kenjatahan ba[1]hoea itoe peloeroe soeda ditembakin dari pistol automatisch „Savage" ka[1]liber .380.

Sedikit hari komoedian satoe toe[1]kang pegang gade barany-barang da[1]teng pada politie dengen satoe pistol. Itoe sendjata api djoega ada dari kali[1]ber .380. Itoe orang menerangken ba[1]hoea itoe pistol bersama laen-laen ba[1]rang jang katanja ada dikenal dapet ditjoeri dari roemah-roemah jang ke[1]malingan, soeda didjoeal padanja di itoe hari oleh satoe pendoedoek disitoe nama Sam Letteri, saorang Italiaan, jang ternjata belon tinggal tjoekoep lama di Amerika boeat bisa betoel omong dalem bahasa Inggris. Dengen sigra Sam ditahan, dan tida lama lagi ia dihadepken di pengadilan atas toe[1]doehan soeda memboenoeh itoe pembe[1]sar politie.

Ada tiga hal jang penting jang be[1]ratken itoe toedoehan atas dirinja Sam: Kesatoe, itoe pembesar politie soeda  ditembak dengen pistol automatisch „Savage” kaliber .380, dan Sam kenja[1]tahan soeda pernah poenjaken itoe matjem sendjata : kedoea, Sam poenja tjitakan gigi oleh satoe tandarts ada dinjataken tjotjok sama itoe tanda be[1]kas digigit di betis tangannja itoe po[1]litie jang diboenoeh ; ketiga, di satoe antara roemah-roemah jang kemalingan, satoe lemari mahagony soeda diboeka tjara paksa dengen satoe obeng dan politie soeda dapetken satoe obeng di roemahnja Sam, dan ini barang ka[1]tanja ada tjotjok sama itoe lobang di itoe lemari.

 

Toedoehan djadi lebih koeat lantaran Sam tida bisa boektiken dengen saksi bahoea waktoe terdjadi perkara boe[1]noeh ia ada di tempat laen. Lantaran ini, procureur di itoe district anggep ini perkara bakal lekas poetoes.

Sam tida poenja oewang boeat ma[1]ngerdjaken advocaat, lantaran bagitoe pengadilan soeda kasiken satoe advocaat peranti publiek padanja. Ini advocaat ada saorang moeda jang baroe sadja apet perkenan boeat oendjoekin diri di pengadilan. Ia soeda bikin per[1]tanjahan pada ia poenja client, tapi ia tida bisa dapetken banjak jang bergoena boeat bantah itoe toedoehan koeat. Sekalipoen dalem kea[1]dahan normaal, Sam memang tida pande mengomong. Ini waktoe ia tjoema bisa golengin kapala, dan kata dalem bahasa Inggris jang pelo:

„Akoe tida tembak itoe orang. Akoe tida boenoeh itoe orang.” Lebih djaoe ia ampir tida bisa kasi katrangan. Ma[1]loem ia ada saorang asing. Tapi ada apa-apa di sorot matanja jang menegor itoe advocaat moeda poenja perasahan hati,„By jings,” kata itoe advocaat pada sendirinja, „akoe pertjaja ini orang tida berdosa.”

Itoe boekti-boekti jang koeat tjoema ada kabetoelan. Orang 3atoe-satoenja jang menjaksiken itoe perkara boenoeh, McGrath, tida bisa menerangken lebih dari bahoea soeda terdjadi satoe pemboenoehan. Dari penjaksiannja itoe barang-barang jang tida bisa mengo[1]mong sekarang moesti dikarang satoe tjerita boeat kasi kombali kamer[1]dikahannja Sam atawa kirim ia kakrosi electrisch.

(Di Amerika orang dihoekoem boenoeh dengen tenaga electrisch). „Akoe maoe minta Hamilton bantoe padakoe,” kata itoe advocaat moeda.

„Dalem ini perkara tida ada oepahnja tapi brangkali sadja itoe expert soeka menoeloeng atas namanja ketjintahan.” Di harian papreksahan Albert Hines Hamilton ada di roewangan pengadilan.

Boekti-boekti jang seperti brikoet ada dimadjoeken pada jury. Peloeroe jang soeda boenoeh mati itoe politie dan laen peloeroe jang sebagi pertjobahan ditembaken dari itoe pistol jang Sam soeda gadeken.

Photo dari tanda bekas digigit di itoe politie poenja betis tangan dan tjitakan giginja Sam.Satoe lemari mahagony jang soeda didongkrek dan satoe obeng jang po[1]litie dapetken di roemah Sam dan jang Sam sendiri akoeh ada ka[1]poenjahannja.

Di satoe pinggir dari roewangan pengadilan adalah Sam, ia poenja pem[1]bela, dan Hamilton bersama ia poenja microscope. Expert-expert dari pamerentah soeda preksa itoe barang-barang boekti.

Satoe achli snapan preksa itoe doea peloeroeh dan bilang doea-doeanjasinpo

Komentar: