Oplaag soerat-soerat kabar.

Laporan: Sinpo
Kamis, 24 Agustus 2023 | 13:27 WIB
Koran Sin Po, 24 Agustus 1929, (Monash University/SinPo.id)
Koran Sin Po, 24 Agustus 1929, (Monash University/SinPo.id)

QEPERTI soeda sering dioendjoek soerat-soerat kabar Tionghoa Melajoe mempoenjai oplaag jang ketjil sekali, maskipoen djoemblahnja orang Tionghoa di sini jang mengarti Melajoe ada besar sekali.

Djoemblah orang Blanda di sini ada sanget ketjil, tapi marika poenja soerat kabar oplaagnja ada lebih besar dari oplaag soerat kabar Tionghoa-Melajoe di sini. Betoel ada soerat kabar Tionghoa-Melajoe jang oplaagnja lebih besar dari banjak soerat kabar Blanda di sini, tapi oplaag soerat kabar Blanda di sini jang paling besar ada lebih tinggi dari. Oplaag soerat kabar Tionghoa-Melajoe jang paling besar.

Indonesia terkenal sebagi negri dari soerat kabar dengen oplaag jang sanget ketjil, kaloe dibandingken dengen laen-laen negri. Firma-firma Amerikaan oepama kaloe masoek advertentie di sini selaloe djadi heran dan kaget, kaloe denger jang soerat kabar paling besar di sini oplaagnja tjoema kira-kira ...........8000!

Di Amerika soerat kabar jang oplaagnja ”tjoema” 10,0000 dianggep koran-koranan jang tida ada h'arga boeat diliat, djangan kata dibatja.

Begitoepoen di laen-laen negri oplaag soerat kabar ada djaoe lebih tinggi dari di sini. Soerat-soerat kabar Japan jang besar mempoenjai abonné’s bilang millioen, begitoepoen soerat-soerat kabar Inggris atawa Duitsch jang besar.

Tapi kita tida oesa meliat ka Amerika, Japan, Engeland atawanDuitschland boeat bikih perbandingan, sebab negri-negri terseboet ada negri-negri besar dan madjoe. Ambil sadja Nederland sebagi tjonto; seperti orang taoe Nederiand ada negri jang sanget ketjil dan djoemblah orang Blanda di antero doenia tjoema1 ada kira-kira 7 millioen atawa belon ada satoe per toedjoe dari pendoedoek Indonesia.

Tapi soerat-soerat kabar di Blanda mempoenjai oplaag jang djaoe sekali lebih tinggi dari soerat-soerat kabar di sini. Soerat kabar „De Gelderlander” oepama, jalah soerat kabar jang „ketjil” dan tida terkenal abonnénja ada ...........32,000!

Ini soerat kabar provincie terbit di Nijmegen. Laen soerat kabar ketjil di Nederland oepama ada „Dordrechtsch Nieuwsblad”,tapi biarpoen ketjil menoeroet oekoeran Nederland, ia besar sekali menoeroet oekoeran Java, sebab abonnénja ada 15,000 atawa masi ampir doea kali lebih besar dari soerat kabar Blanda di Java jang paling ”besar”!

Doea-doeanja, jalah „De Gel[1]derlander” atawa „Dordrechtsch Nieuwsblad” di Nederland dipandang sebagi koran kampoengan, seperti kita oepama pandang koran „Keng Hwa Po” atawa „Nieuwsblad v. Meester”.

Kaloe dengen koran-koran ketjil sadja di Blanda soerat-soerat kabar di sini soeda kalah, troesa di[1]bitjaraken lagi soerat-soerat kabar jang besar di Nederland, seperti „Het Volk” (dengen 85,000 abonné’s) atawa „De Telegraaf” (de[1]ngen 100,000 abonné’s). Apa sebab ada itoe perbedahan begitoe besar?

Ini ada lantaran di sini pendoe[1]doeknja belon terpeladjar dan be[1]lon mempoenjai kaperloean mem[1]batja; boeat pendoedoek di Neder[1]land atawa laen negri jang pen[1]doedoeknja terpeladjar membatja soerat kabar dirasaken sama per[1]loenja seperti ...........makan nasi.

Lantaran ini, di sana tida ada roemah zonder soerat kabar, lan[1]taran semoea merasa perloe boeat ambil abonnement sedikitnja satoe soerat kabar.

Dari itoe ada kapentingannja soerat-soerat kabar boeat bikin naek peil peladjaran dari pendoe.sinpo

Komentar: