Chang Chien

Satoe Industreel Tionghoa besar

Laporan: Sinpo
Senin, 25 September 2023 | 09:05 WIB
Koran Sin Po, 25 September 1926
Koran Sin Po, 25 September 1926

Pada tanggal 24 Augustus jang baroe laloe Chang Chien itoe fabrikant Tionghoa jang terkenal telah meninggal doenia dalem oesia 74 tahon, dan dengen la poenja wafat Tiongkok djadi kailangan salah satoe poetranja jang berdjasa.

Chang Chien terlahir dalem tahon 1853 dl Tungchow dalem provincie Ktangsu dan ia boekan sadja ada satoe industrieel besar, tapi poen orang jang terpeladjar tinggi.

Ia soeda mendjadi Sloetjay dalem oesia . ... 16 tahon dan blakangan Ja mendjadi Hanllm, jalah gelaran paling tinggi dalem onderwys systeem Tionghoa di la poenja djeman. Chang Chien telah perna pegang roepa-roepa djabatan tinggi; begitoelah ia perna djadi adviseur dari Board ot Commerce (19 4), Director general dari

Huai River Conservancy Board (1913), minister oeroesan dagang dan Industrie dalem kabinet Hsiung Hsl Ling (1913), enz enz. Sebagi industrieel Chang Chien poen banjak terkenal; waktoe Chang Chi Tung almarhoem masi djadi radja moeda dari Liangkuang, Chang Chien jang dlsoeroe diriken satoe fabriek tenoen jang besar dengen kapitaal dari 1 000 oco tael.

Ini fabriek berkerdja dengen baek. Sasoedanja ini, Ja diriken fabriek trigoe Fuhsln Flour Mdl, fabriek minjak Kwangsheng Oil Mill, fabriek besi Tse Sheng Iron Works, fabriek soetra Fousheng Silk Filature dan kongsi ka[1]pal api „Ta Teh Steam Navigation Company”.

Djoega Chang Chi Tung perna soeroe ia diriken ampat fabriek dl Wuchang, jalah fabriek blkln kaen, fabriek benang, fabriek hemp dan fabriek soetra.

Djoega Ini fabriek fabriek berdjalan baek. Salicn dari ini, la banjak bikin rentjana rentjana besar seperti pindaken rahajat Tionghoa miskin ka Manchurye, diriken kongsi bersama-sama orang

Amerikaan, enz. enz. Dalem tahon 1922 ia diangkat sebagi president dari Bank of Communleatlons Sisoedanja oendoerken did dari djabatan negr', la goenaken antero tenaganja boeat bikin madjoe la poenja kota Nantungchow jang terkenal.

Di sini ia blkin begitoe banjak pero[1]bahan perobahan baek, hingga hoe kota djadi terkenal sebagi „Mjdel City, Kota jang boleh diboeat tjonto) dari Tiongkok.

Ini kota Nantungchow mendjadi satoe poesat dari baniak sekali fabriek fabriek modern dengen djalanan-djalanan besar dan modern dimana auto auto sellwlran pergi dateng. Leblh dari satoe millioen satengah pendoedoek dari Itoe daerah dapet pa[1]kerdjahan dari fabriek-fabriek dan Nan[1]tungchow boleh bangga jang la ada kota zonder pengemis.

Di sitoe ada 334 sekola dengen sama sekali 21,382 moerid-moerid dan banjak roemah-roemah amalsebab Chang Chien ada saorang jang dermawan. Antara laen laen la telah diriken de[1]ngen ongkos sendiri sekola-sekola* nor[1]maal, soepaja rahajat Tionghoa bisa dapet goeroe-goeroe jang baek.

Chang Chien boekan sadja ada satoe organisator boeat peroesahan jang telah boektiken ia poenja kap^ndean, tapi la poen ada satoe literator jang telah toelis banjak boekoe jang berharga boeat literatuur Tionghoa.

Ia boekan sadja orang terpeladjar tinggl dan satoe industrieel besar, tapi poen satoe Patriot jang banjak berpahala pada Tiongkok dan bangsa Tionghoa, hingga tida salah kaloe „The China Tribune”(28 Aug. 1926) namaken ia ,,a model citizen of the Chinese Republic”.

Ia poenja poetra ada Chang Chien Jr. jalah orang jang kapalaken commissie Tionghoa boeat bikin penjelidikan di Europa berhoeboeng dengen hal-hal jang berhoeboeng dengen Industrie.

Chang Chien Jr. perel ka Amerika dalem tahon 1917, dimana Ja dapet gelaran B C S dari satoe midrasa disana.  Koetika balik ka Tiongkok ia diriken satoe fabriek barang soelaman di Nan[1]tungchow dengen tjabang-tjabang dl Shanghai dan N^w York. Orang harep sadja Chang Chien Jr. bisa teroesken pakerdjahannja Ja poe[1]nja ajah jang boediman.sinpo

Komentar:
BERITALAINNYA
Koran Sin Po, 19 Februrai 1927 (Monash University/SinPo.id)
Psychology dari Inggris.
Senin, 19 Februari 2024
Koran Sin Po, 6 Februari 1932 (monash University/SinPo.id
Poehoen-poelweai asing di Amerika.
Selasa, 06 Februari 2024
Koran Sin Po 17 Januari 1931 (SinPo.id/monash University)
Kasi angka-angka bitjara.
Rabu, 17 Januari 2024
Koran Sin Po 7 Januari 1928 (Monash University/SinPo.id)
Perkatahan-perkatahan Baroe.
Minggu, 07 Januari 2024
Koran Sin Po, 25 Desember 1926 (Monash University/SinPo.id)
KOTOR
Senin, 25 Desember 2023